KINH MN 142 – KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG (Dakkhinàvibhanga sutta)

I. BẢN KINH MN 142 – Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhināvibhanga sutta)

 

1. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung142.htm  

2. Bản tiếng Anh của Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi

http://www.yellowrobe.com/component/content/article/120-majjhima-nikaya/284-dakkhivibhanga-sutta-the-exposition-of-offerings.html

3. Bản song ngữ Pali-Việt của sư Indacanda

http://www.paliviet.info/VHoc/15/142.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 142

1. Toát yếu Kinh Phân Biệt Cúng Dường – Thích Nữ Trí Hải

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-15.htm

III. ĐỀ CƯƠNG 

  • Nội dung bài Kinh Phân Biệt Cúng Dường

 

IV. THẢO LUẬN

 

Vo Thi Huyen Chi

Hi đọc kinh trung bộ, đến bài “kinh phân biệt cúng dường”, thấy có một đoạn không rõ ý lắm, xin nêu một số câu hỏi (Nếu tình cờ trùng bài cũ, xin cứ hoan hỷ xóa bỏ).

Bài dịch của HT Thích Minh Châu : http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung142.htm

Đoạn Chi không rõ nghĩa là đoạn này :

Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà-sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới. Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng.”

Câu hỏi:

1/ Hạng chuyển tánh (gotrabhuno) là gì ? Phải chăng ý nói là chuyển từ chánh pháp sang ác pháp của một số hạng?

2/ Khi Đức Phật nói “với những áo cà-sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới”, hẳn Ngài đã thấy sự suy đồi, lầm lạc ở tương lai. Thời Đức Phật Tăng chúng có mặc áo cà-sa vàng quanh cổ không? Hay đó là một cái nhìn về tương lai? (Về màu sắc áo, hình như Chi có đọc qua rồi, nhưng không nhớ rõ nữa).

3/ “Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng.”, phải chăng ý nghĩ là cúng dường cho Tăng chúng theo ác giới, ác pháp thì không có kết quả to lớn ?

Vo Trong Phi

Theo cách hiểu về đoạn kinh trên của VTP thì vào thời mạt pháp, đặc tính tu tập và hình tướng của các vị xuất gia sẽ chuyển đổi (chuyển tánh). Trong đó, thiện pháp sẽ giảm và ác pháp sẽ tăng; các vị xuất gia sẽ không còn mặc y cà sa thuần túy như ngày nay nữa mà sẽ mặc một loại trang phục nào đó, có thể là trang phục như hàng cư sĩ, và vắt một dải vải màu vàng trên cổ, tượng trưng cho y vàng.

Tuy nhiên, khi bố thí đến một vị xuất gia, giữa tác ý cúng dường đến cá nhân một vị xuất gia và tác ý cúng dường đến Chư Tăng thì tác ý cúng dường đến Chư Tăng “có kết quả to lớn hơn”. Mình hiểu đoạn kinh trên như vậy.

 

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Theo cháu, thì:

1/ Gotrabhūno (hạng chuyển tánh – TT. Minh Châu), cháu đã tra từ điển của Ngài Bửu Chơn thì được kết quả như sau: Gotrabhū: người đang vượt qua ranh !

Ở đây, có thể hiểu về cụm này, có nghĩa là những kẻ vì mục đích xấu xa mà xuất gia, với ham muốn danh lợi, không phải những vị xuất gia với chí hướng giải thoát !

Hoặc có thể hiểu “chuyển tánh” là những kẻ phá giới, làm cho thay đổi giới tánh, tánh chất của Hội Chúng chư Tăng vào thời điểm vị lai, khi mà tuổi thọ của Giáo Pháp đã gần hết !

Hoặc hiểu theo cách dịch của từ điển Pāḷī, thì những hạng đó, được gọi là “người đang vượt lên trên ranh giới cho phép của Giới Bổn” !?

2/ Theo cháu thì chư Tăng dưới thời Đức Phật cũng đắp Y theo lối cách đó, tức là y quanh cổ, và 1 cách khác nữa, là “trật vai phải” như ta bắt gặp trong Kinh tạng !

Và cháu nói như vậy, là do dựa vào tạng Luật, được sư Chánh Thân cũng như tạng Luật được dịch bởi 1 số vị khác nữa, có đề cập đến vấn đề “đắp y cho kín mình”, và vấn đề về Y vai trái như sau: vị Tỳ khưu nên đắp y thượng y sao cho kín cổ ở phía trên, và trùm dưới đầu gối cỡ 4 ngón tay !

Còn về đoạn “những áo cà-sa vàng xung quanh cổ”, phải chăng đang ám chỉ việc về đời sau này, hàng Tăng chúng chỉ còn “ca-sa vàng quanh cổ, trên vành tai…”, tức là sự hoại diệt mất Tăng tướng của Phật giáo vào ngàn năm thứ 4 chăng !?

Về màu sắc, thì ngoài màu vàng, chúng ta còn biết 4 màu hoại sắc khác được dùng để nhuộm màu cho Y phục của Chư Tăng như: màu xanh dương đậm (xanh+đen), màu bùn (nâu+đen), màu mộc lan (đỏ+đen), và màu trộn chung các màu !

3/ “Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng.”

Đoạn này có thể hiểu là: Chúng ta cúng dường, vơi tư tác hướng về Chư Tăng (trong 3 đời, tức là 1 số lượng không thể tính đếm, luôn cả Đức Phật), thì quả báu luôn là to lớn ! Vì tập thể này, có thể hiểu là “luôn có trạng thái trong sạch” !

Câu trên có ý nghĩa như là “sự cúng dường bất phân biệt, hướng tới phần đông Hội Chúng”, chớ không phải chỉ là “sự cúng dường đến 4 vị” !

Hay là sự không phân biệt rằng: Vị này là ác giới, tôi chỉ cúng dường những vị có giới đức; mà ta nên hiểu, và suy nghĩ rằng: Ta đang cúng dường đến 1 hội chúng thanh tịnh !

Cháu nhớ có 1 câu chuyện như vậy về 1 vị cư sĩ, ban sáng, anh ta cúng dường đến 1 vị Tỳ Khưu được Tăng chỉ định ấy với tâm thành kính, và buổi chiều, khi vị ác giới ấy tới mượn chiếc thuổng (!?), thì người này lấy ngón chân của mình mà đưa chiếc thuổng cho vị đó !

Điều này nên được hiểu như vậy: buổi sáng, thì vị Tỳ Khưu ác giới ấy, là do chư Tăng chỉ định, đi thọ thực theo sự chỉ định của Chư Tăng, tức là “đại diện cho Tăng chúng”, và buổi chiều, thì vị đó nhân danh chính mình, bởi vậy mới có chuyện như trên xảy ra !

Qua đó, ta có thể hiểu được, “oai lực” của Chư Tăng, so sánh, đối chiếu với chỉ 1 vị là ác giới !

Đương nhiên, so sánh Chư Tăng với 1 vị có Giới Đức, thì sự cúng dường đến Chư Tăng vẫn là trội hơn sự cúng dường đến 1 cá nhân !

Vì như ở trên, chúng ta hiểu rằng, “Chư Tăng” là “1 tập thể trong sạch”, thì đương nhiên, phước báu, kết quả thâu hoạch,… sẽ hơn “1 cá nhân trong sạch” chứ ạ !? 🙂

Đó là ý kiến của con ạ ! 🙂

Phạm Doãn

Trước đoạn kinh mà Vo Thi Huyen Chi đưa ra, Đức Phật liệt kê tất cả 14 trường hợp cúng dường gọi là “phân loại theo loại người” (ở đây là người nhận). Theo thứ tự từ cao xuống thấp, từ lợi ích phước báu nhiều đến ít, như sau:

1. Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác

2. Bố thí các vị Ðộc Giác Phật.

3. Bố thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai.

4. Bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán

5. Bố thí các vị chứng quả Bất lai.

6. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai

7. Bố thí các vị chứng quả Nhất lai.

8. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai.

9. Bố thí các vị chứng quả Dự lưu.

10. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu.

11. Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng.

12. Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật.

13. Bố thí những phàm phu theo ác giới.

14. Bố thí các loại bàng sanh.

Tóm lại là ta nên cúng dường tất cả mọi hạng người, cho dù đó là ngoại đạo (nhưng đã ly dục), người ác hay hạng bàng sanh!

Tuy nhiên, xem kỹ bản kinh, chúng ta thấy trong 14 loại người mà Đức Phật nói nên cúng dường, không có những vị Tăng “hành ác giới ác pháp” (mà Đức Phật đề cập đến ngay sau đoạn kinh này). Yếu tố cần thiết cho sự “cúng dường được nhiều phước báu” là cúng dường cho Tăng Đoàn và cho một vị trong sạch!

Phạm Doãn

Trả lời thắc mắc của Vo Thi Huyen Chi

– Trước hết ta dựa vào bản dịch và xem như bản dịch này là “sát nghĩa”

“Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà-sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới.

Có thể hiểu là:

Trong tương lai (so với thời Đức Phật, tức là bây giờ và về sau nữa) có hai hiện tượng:

1. Có những tu sĩ thay đổi bản chất (chuyển tánh=gotrabhuno)

– Không sử dụng cà sa bình thường như truyền thống, có thể chỉ dùng một màu vàng ca sa (hay cái gì đó) làm biểu tượng, để đeo trên cổ.

– Những vị tăng này theo ác giới, ác pháp.

2. Có sự bố thí và cúng dường của Phật tử cho chúng tăng theo ác giới đó.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Theo cháu thì phải chăng ở vị trí số 13: Bố thí hạng phàm phu theo ác giới. Phải chăng chính là chỉ cho Tăng và Tục nói chung !?

 

Phạm Doãn

– Bản tiếng Việt:

“Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng.

– Bản tiếng Anh dễ hiểu hơn

8. “In future times, Ānanda, there will be members of the clan who are ‘yellow-necks,’ immoral, of evil character. People will give gifts to those immoral persons for the sake of the Sangha. Even then, I say, an offering made to the Sangha is incalculable, immeasurable. And I say that in no way is a gift to a person individually ever more fruitful than an offering made to the Sangha.

Đại ý: Bố thí cho cá nhân thì không bằng bố thí cho Tăng Đoàn

Khi cúng dường, có bốn trường hợp xảy ra.

– Đọc kinh ta thấy trường hợp cúng dường mà kẻ cho và người nhận đều là “kẻ ÁC”, thì không có sự thanh tịnh nào cả và dĩ nhiên cũng không có lợi ích gì cho cả hai phía!

– Ai không giữ giới luật,

Bố thí cho ác giới;

Vật thí không đúng pháp,

Với tâm không hoan hỷ,

Không lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy

Cả hai không thanh tịnh.

Phạm Doãn Vì có bài kinh đột xuất đưa lên, nên phải lưu giữ. Để lưu trữ các thảo luận của bài kinh, Xin tất cả mọi người cho comments về kinh “Phân biệt cúng dường” tiếp vào Document MN142 này. Kính!

Pāli Việt Link của bài Kinh 142 ở dạng song ngữ:
http://www.paliviet.info/VHoc/15/142.htm

Pāli Việt Xem kỹ câu này để thấy vì sao cần phải biết chút ít Pali khi nghiên cứu Tam Tạng Pali:
– Bhavissanti kho panānanda anāgatamaddhānaṃ gotrabhuno kāsāvakaṇṭhā dussīlā pāpadhammā, tesu dussīlesu saṃghaṃ uddissa dānaṃ dassanti
– Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà-sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới
XEM KỸ ĐOAN VĂN PALI NÀY:
tesu dussīlesu saṃghaṃ uddissa dānaṃ
Đã gọi là TĂNG (đại diện cho sự thanh tịnh) thì làm sao có thành phần ác giới xen lẫn vào. Chú ý sự biến cách khác nhau của <tesu dussīlesu> <saṃghaṃ>
SUY NGHĨ VỀ ĐIỀU NÀY:
Hôm nay tôi thỉnh 10 vị tỳ khưu để trai Tăng. Tôi đã thỉnh vị A, vị B, vị C, … Có người nói rằng: đó chỉ là cúng dường đến cá nhân gồm 10 vị, chứ không phải là cúng dường đến Chúng Tăng. Nếu đúng như vậy thì thật tội cho nhiều thí chủ vì họ sẽ không đạt được phước báu như nguyện.

 

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s